Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: MEB Ynetici Atamalarn Durduran Dantay Karar

 1. #1
  yelik tarihi
  10.Mart.2007
  Ya
  42
  Mesajlar
  9,209
  Teekkr / Beeni

  Standart MEB Ynetici Atamalarn Durduran Dantay Karar

  MEB Ynetici Atamalarn Durduran Dantay Karar Dantay 2. Dairesi, 13.4.2007 gnl, 26492 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren "Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama Ynetmeliinin" 5. maddesinin 1. bendinin () alt bendi, 8. maddesinin 1/a bendinin 1, 2 ve 3. alt bentleri, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendi ve 15. maddesi ynnden yrtmenin durdurulmas karar verildi. Kararn tam metni iin bala tklaynz.
  9 Mays 2007 16:08

  MEB, Ynetici Atama lemleriMEB ynetici atama ynetmeliine durdurmaBakan elik atama ynetmeliini savunduMEB'in Ynetici Atama Ynetmeliine Drt Sendika Dava AtTrk Eitim Sen'in ynetici atama ynetmeliine ilikin at davann dilekesiEitim-Sen'in ynetici atama ynetmeliine ilikin at davann dilekesi
  T.C.
  DANITAY KNC DARE
  Esas No : 2007/1114

  Davac ve Yrtmenin Durdurulmasn steyen : Eitim ve Bilim grenleri Sendikas.
  Vekili : Av. Tansu Batur, Av. Bahadr Turan Durmaz, Av. Jale Kural
  Merutiyet Cad., No:3/14, Kzlay-Ankara.
  Daval : Milli Eitim Bakanl-Ankara.
  stein zeti : 13.4.2007 gnl, 26492 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama Ynetmeliimin 5. maddesinin 1. bendinin () alt bendi, 8. maddesinin 1/a bendinin 1, 2 ve 3. alt bentleri, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendi ve 15. maddesinin iptali ve yrtmenin durdurulmas istenilmektedir.
  Dantay Tetkik Hakimi: B. Ufuk Kadgil.
  Dncesi : Anlan Ynetmeliin 5. maddesinin 1. bendinin () alt bendi, 8. maddesinin 1/a bendinin 1, 2 ve 3. alt bentleri, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendi ve 15. maddesi ynnden 2577 sayl Kanun'un 27/2. maddesinde ngrlen koullar gereklemi olduundan, yrtmenin durdurulmas isteminin daval idarenin birinci savunmasnn alnmasna kadar kabulne karar verilmesi gerektii dnlmtr.
  Dantay Savcs : S. Sema Kabuku.
  Dncesi : 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununun 27 nci maddesi uyarnca yrtmenin durdurulmas isteminin karara balanabilmesi iin, daval idarenin savunmasnn alnmas gerekecei dnlmektedir.
  TRK MLLET ADINA
  Hkm veren Dantay kinci Dairesi'nce iin gerei dnld:
  2709 sayl Trkiye Cumhuriyeti Anayasas'nn 2. maddesinde; Trkiye Cumhuriyeti'nin, toplumun huzuru, milli dayanma ve adalet anlay iinde, insan haklarna saygl, Atatrk milliyetiliine bal, balangta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyai bir hukuk Devleti olduu vurgulanmtr. Belirtilen bu ilkelerin gerei olarak, 138. maddenin 4. fkrasnda; Yasama ve yrtme organlar ile idarenin, mahkeme kararlarna uymak zorunda olduu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarn hibir suretle deitiremeyecei ve bunlarn yerine getirilmesini geciktiremeyecei kuralna yer verilmi; 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun "Kararlarn sonular" balkl 28. maddesinin 4001 sayl Kanun'un 13. maddesi ile deiik 1. bendinde de; "Dantay, blge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yrtmenin durdurulmasna ilikin kararlarnn icaplarna gre idare, gecikmeksizin ilem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur." hkm yer almtr. Sz konusu hkmler uyarnca, idarenin maddi ve hukuki koullara gre uygulanabilir nitelikte olan bir yarg kararn "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamaktan baka bir seenei bulunmamaktadr. Bu hkmlerin oluturulma nedenlerinden birisi de, temel amac kamu yararn gerekletirmek olan ynetsel faaliyetlerin yaratcs durumundaki idarenin, bu amac salamak iin yapaca ilem ve eylemlerin trn, zamann ve yntemini belirlemede sahip bulunduu takdir yetkisinin snrlarnn iziminde, hukuka uygunluk denetimi sonrasnda oluan kararlarn, olduka nemli bir kaynak durumunda olmasdr.
  Dier taraftan, bir hiyerarik normlar sistemi olan hukuk dzeninde alt dzeydeki normlarn, yrrlklerini st dzeydeki normlardan ald da kukusuzdur. Normlar hiyerarisinin en stnde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yrrln Anayasa'dan, tzkler yrrln kanunlardan, ynetmelikler ise yrrln kanun ve tzklerden almaktadr. Dolaysyla; bir normun, kendisinden daha st konumda bulunan ve dayanan oluturan bir norma aykr veya bunu deitirici nitelikte bir hkm getirmesi mmkn bulunmamaktadr. Belirtilen hiyerarinin, ynetmelikler bakmndan bir ifadesi niteliini tayan Anayasa'nn 124. maddesinde de; Babakanlk, bakanlklar ve kamu tzel kiilerinin, kendi grev alanlarn ilgilendiren kanunlarn ve tzklerin uygulanmasn salamak ve bunlara aykr olmamak artyla ynetmelik karabilecekleri kuralna yer verilmitir.
  Belirtilen bu genel hukuk ilkeleri nda ve Anayasamz balamnda u hususu vurgulamak yerinde olacaktr; hukuksal dzenlemelerin oluturulmas srasnda, st hukuk normlarna uygunluu gzetme ve Trk Milleti adna yarg yetkisini kullanan Anayasal kurulularn iradeleri ile rten amasal aba tama, "Hukuk Devleti" ilkesinin eylemsel yansmalardr. Dolaysyla, idarelerin belli bir hukuksal dzenlemeyi gerekletirmek isterken, st hukuk normlarna uygunluu gzetmeleri ve yargsal kararlarla ortaya konan amalarn normatif kurallarda vcut bulmasn salamalar, hukuki bir zorunluluktur.
  Milli Eitim Bakanlna bal rgn ve yaygn eitim okul ve kurum yneticiliklerine atanacaklara ilikin usul ve esaslar dzenlemek amacyla hazrlanp, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 3797 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun'un 56. maddesine dayanlarak karlan Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama Ynetmelii, 13.4.2007 gnl, 26492 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle girmi ve 11.1.2004 gnl, 25343 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii'ni yrrlkten kaldrmtr.
  Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama Ynetmeliinin "Temel ilkeler" balkl 5. maddesinde, eitim kurumu yneticiliklerine atamada esas alnacak temel ilkeler belirlenmi ve anlan maddenin 1. bendinin () alt bendinde, atamalarda, kamu yaran ve hizmet gereklerinin birlikte deerlendirilecei kuralna yer verilmitir. Anlan Ynetmeliin "Ynetici olarak atanacaklarda aranacak artlar" balkl 8. maddesinde, eitim kurumu yneticiliklerine atanacaklarda aranacak zel artlar saylm ve anlan maddenin 1. bendinin (a) alt bendinde, (C) tipi eitim kurumu mdrlne atanacaklarda; eitim kurumu yneticiliklerinde en az bir yl, (B) tipi eitim kurumu mdrlne atanacaklarda; eitim kurumu yneticiliklerinde en az iki yl ve (A) tipi eitim kurumu mdrlne atanacaklarda; eitim kurumu yneticiliklerinde en az yl grev yapm olmann zel art olarak aranlaca belirtilmitir. Sz konusu Ynetmeliin 10. maddesinde, mdr yardmclna atama; 11. maddesinde, mdr bayardmclma atama; 12. maddesinde, eitim kurumu mdrlne atama; 13. maddesinde, eitim kampusu mdrlne atama; 14. maddesinde, stat deiiklii olan eitim kurumu yneticiliklerine atama ve 15. maddesinde de, Bakanla dorudan bal eitim kurumlar ile retmen evi ve akam sanat okulu (ASO) yneticiliklerine atama usul ve esaslar dzenlenmitir.
  Milli Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama Ynetmeliimin hukuksal etkisinin yneldii alann, doktrinde stat hukuku olarak adlandrlan alan ierisinde kalmas nedeniyle, bu alan balamnda yaplacak yorum ve deerlendirmeler, uyumazln zm asndan etkili olacak hukuksal argmanlara ulamay salayacaktr.

  Buna gre, kamu grevlilerinin hak, dev ve sorumluluklarn belirleyen kurallardan oluan memurluk stats, yasalarla dzenlenmi ve bu dzenleni; stat hukuku olarak adlandrlan bir hukuk alannn olumasna yol amtr. Bu alan da, kendine zg hukuksal argmanlar yaratmtr. Bu argmanlara; kariyer ve liyakat ilkeleri ve atama tasarrufunda takdir yetkisinin kamu yarar ve hizmet gerekleri ile snrl biimde kullanmnn gereklilii gibi kavramlar rnek olarak verilebilir.
  Yukarda belirtilen bu argmanlara, sz konusu Ynetmeliin dayanak olarak gsterdii normatif dzenlemeler asndan deinilecek olursa;
  657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 3. maddesinde, "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmi; "Kariyer lkesi", Devlet memurlarna yaptklar hizmetler iin lzumlu bilgilere ve yetime artlarna uygun ekilde, snflar iinde en yksek derecelere kadar ilerleme imkan salamak; "Liyakat lkesi" ise, Devlet kamu hizmetleri grevlerine girmeyi, snflar iinde ilerleme ve ykselmeyi, grevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandrmak ve bu sistemin eit imkanlarla uygulanmasnda Devlet memurlarn gvenlie sahip klmak olarak tanmlanmtr.
  Bununla birlikte, 3797 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun'un "Yneticilerin sorumluluklar ve nitelikleri" balkl 56. maddesinde de; " Ynetim grevlerine atanma ve bu grevlerde ykselmede kariyer ve liyakat esas alnr. Ynetim grevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve dier artlar Bakanlka yrrle konulacak ynetmelikle dzenlenir." hkmne yer verilmek suretiyle sz konusu ilkelerin nemi, Milli Eitim Bakanl personeli asndan vurgulanmtr.
  Grld zere, Kanun, Devlet memurluunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, snflar iinde en yksek derecelere kadar ilerleme imkan salanmasn, snflar iinde ilerleme ve ykselme ilemlerinin liyakat ilkesine dayandrlmasn ngrmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar erevesinde iin ehline verilmesi ve hak etme kavram yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir ekilde gerekletirilmesinin tek gvencesinin de, hizmetin yetimi, ehil kamu grevlilerince yerine getirilmesinden gemekte olmasdr.
  Dier taraftan, kamu hizmetinin yrtlmesinde asli unsuru oluturan ve stat hukukuna tabi olan kamu grevlileri ile ilgili olarak Devlet (dar anlamda idarenin) tarafndan tesis edilen tek tarafl irade aklamalar, eitli grnm biimleri ierisinde somutlamaktadr. Bu irade aklamalarndan bir tanesi de; atama tasarrufudur. Atama tasarrufunun da eitli grnm biimlerinde somutlat, kamu grevine giriin bir kadroyla ilikilendirme ile balad, grev srasndaki geilerin (yatay veya dikey) hep bir kadrodan dierine gei biiminde olduu grlmektedir, idarenin takdir yetkisi ierisinde re'sen kullanabilecei bir yetki durumunda olan atama tasarrufu, ayn zamanda kamu grevlisinin mevzuatn ngrd koullarn varl halinde talep edebilecei bir hak olarak da ifade edilebilir.
  657 sayl Kanun'un "Bir Snftan Baka Bir Snfa Geme" balkl 71. maddesinde; "Memurlarn eit dereceler arasnda veya derece ykselmesi suretiyle snf deitirmeleri caizdir. Bu ekilde snf deitireceklerin geecekleri snf ve grev iin bu Kanunda veya kurulu kanunlarnda belirtilen niteliklere sahip olmalar arttr. Bu durumda snflar deienlerin eski snflarnn derecesinde elde ettikleri kademelerde geirdikleri sreler yeni snflardaki derecelerinde dikkate alnr. Kurumlar, memurlarn meslekleri ile ilgili snftan genel idare hizmetleri snfna veya genel idare hizmetleri snfndan meslekleri ile ilgili snfa, grev ve unvan eitlii gzetmeden kazanlm hak aylk dereceleriyle atayabilirler " hkmne yer verilmitir. Bu kuralla, memurlarn snflarnn da deitirilmesi suretiyle naklen atanmalar konusunda idareye takdir yetkisi tannmtr.
  Yine, anlan Kanun'un "Memurlarn Kurumlarnca Grevlerinin ve Yerlerinin Deitirilmesi" balkl 76. maddesinin 1. fkrasnda; "Kurumlar, grev ve unvan eitlii gzetmeden kazanlm hak aylk dereceleriyle memurlar bulunduklar kadro derecelerine eit veya 68. maddedeki esaslar erevesinde daha st, kurum iinde ayn veya baka yerlerdeki dier kadrolara naklen atayabilirler." kural yer almtr. Bu kuralla da, memurlarn snflarnn deitirilmeksizin naklen atanmalar konusunda idareye takdir yetkisi tannmtr.
  Belirtilen hkmlerdeki bu yetkinin kullanm, kamu yarar ve hizmet gereklerine uygun olmaldr. Kamu yarar ve hizmet gerekleri gzard edilerek kullanm ise, ynetsel ilem niteliindeki atama tasarrufu ilemin sebep ve ama ynlerinden hukuka aykrlk durumunu oluturur.
  Bu anlatm, deerlendirme ve sonular karsnda, anlan Ynetmeliin 5. maddesinin 1. bendinin () alt bendi, 8. maddesinin 1/a bendinin 1, 2 ve 3, alt bentleri, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesinin 1. bendinin (a) ait bendi ve 15. maddesi ile gerekletirilen dzenlemelerin, yukarda belirtilen genel hukuk ilkelerine, normatif dzenlemelere ve de yrrlkten kalkan Ynetmelie ilikin davalarda verilen Dantay kinci Dairesi kararlarnn znde yatan amaca uygunluk tamad, yle ki: sz konusu hkmlerde, atama tasarrufunu gerekletirecek idareye, takdir yetkisini kullanrken hibir kstasla bal tutmayacak lde serbestlik tanyc br yaklamn benimsendii, bu serbestliin ise, nesnellii ortadan kaldrc ve dolaysyla sbjektif deerlendirmelerin oluabilmesine yol ac etkilerinin olduu, yneticilik grevine aday olmak isteyecek kamu grevlilerinin haberdar edilmesini salayacak bir sistemin ngrlmedii, deerlendirmelerin; kariyer, liyakat, snav ve benzeri objektif ltlere gre gerekletirilmesini ieren bir normatif yapnn bulunmad, ngrlen baz kstaslarn ise, ynetici olarak atanacaklarda aranacak zel artlarda belirtilen sre kstasnda olduu gibi, yrrlkten kalkan Ynetmelie gre daha az kdemi esas alan ve kamu yarar ve hizmet gerekleri asndan olumlu katksnn ne olduu belirsiz olan kstaslardan meydana geldii tartmaszdr.
  Aklanan nedenlerle, anlan Ynetmeliin dava konusu 5. maddesinin 1. bendinin () alt bendi, 8. maddesinin 1/a bendinin 1, 2 ve 3. alt bentleri, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendi ve 15. maddesi ynnden yrtmenin durdurulmas isteminin daval idarenin birinci savunmas alnp yeni bir karar verilinceye kadar kabulne, kararn tebliinin 2577 sayl Kanun'un 27. maddesinin 4. bendi hkm uyarnca memur eliyle yaptrlmasna, 30.4.2007 tarihinde oybirliiyle karar verildi.

  Bakan Uye Uye
  Mustafa Murat Ayfer
  BRDEN CEBEC ZDEMR
  ye ye
  Krdar Ayla
  ZSOYLU GNEN

 2. #2
  yelik tarihi
  11.Nisan.2009
  Nereden
  ev
  Mesajlar
  112
  Teekkr / Beeni

  Standart

  55 inci Hkmet’te Mill Eitim Bakan hikmet ulubay kadrolamann daniskasn yapmtr dantay yoktu heralde o zamanlar. getiimiz gnlerde iptal karar vard
  yiidi bir sz....gzeli bir gz ldrr...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gzatan Kullanclar

u anda 1 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasalar" blmnde yer alan yatrm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatrm danmanl kapsamnda deildir. Yatrm danmanl hizmeti Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yaymlanan Seri:V, No:52 Sayl "Yatrm Danmanl Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Hakknda Tebli" erevesinde arac kurumlar, portfy ynetim irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mteri arasnda imzalanacak yatrm danmanl szlemesi evresinde sunulmaktadr. Burada ulalan sonular tercih edilen hesaplama yntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanlarn kiisel grlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceinden sadece burada yer alan bilgilere dayanlarak yatrm karar verilmesi salkl sonular dourmayabilir.Yatrmclarn verecekleri yatrm kararlar ile bu sitede bulunan veriler, gr ve bilgi arasnda bir balant kurulamayaca gibi, sz konusu yorum/gr/bilgilere dayanlarak alnacak kararlarn neticesinde oluabilecek yanllk veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193